BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARING OP ZEE PDF

Het Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee, BvA-verdrag (Convention on the International Regulations for. Ter bevordering van hun samenwerking stellen de Verdragsluitende Partijen .. de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, onder. Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects.

Author: Kashicage Malasar
Country: Eritrea
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 16 August 2004
Pages: 373
PDF File Size: 19.68 Mb
ePub File Size: 10.64 Mb
ISBN: 854-4-53610-896-6
Downloads: 91148
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zoloshakar

Artikel 40 Toon relaties in LiDO. Doordat er een grote regeling is gekozen kan de vergelijking enkele minuten duren.

E-overheid bouwt mee aan betere dienstverlening met minder regeldruk Overheid. Op de zandbanken van de Meeuwenstaart worden echter Duitse en Nederlandse jagers tot het uitoefenen van de robbenjacht toegelaten volgens de bepalingen van de leden 2 en 3.

Deseck, Pierre

Indien hij zijn bemoeiingen als mislukt beschouwt, deelt hij dit aan beide Regeringen mede. Zo is het bijvoorbeeld vorokoming om een link te maken naar een specifiek lid van een artikel. Artikel 9 Toon relaties in LiDO.

The Union of Soviet Socialist Republics also deems it necessary to declare that the provisions of article III of the Convention on the International Regulations for Preventing Aanvring at Sea, concerning the extension of its application to a territory for whose international relations a Contracting Party is responsible, are out-dated and contrary to the Declaration of the General Assembly of the United Nations on the granting of independence to colonial countries and peoples resolution XV of voorkomkng Decemberwhich proclaimed the necessity of bringing to a speedy and unconditional end colonialism in all its forms and manifestations.

Iedere Verdragsluitende Partij kan na de opzegging een beroep doen op de in artikel 13 e. Iedere Verdragsluitende Partij behoudt zich in dit opzicht haar rechtsstandpunt voor. Artikel 18 Toon relaties in LiDO.

Zij verplichten zich, alles na te laten wat aan het hierboven vermelde doel afbreuk doet. Indien een Regering de door haar te benoemen assessoren niet binnen een maand na de in lid 3 van artikel 52 bedoelde mededeling heeft benoemd, kan de andere Regering de President van het Internationale Gerechtshof verzoeken, de ontbrekende assessor en te benoemen.

De Engelse tekst 1 van Resolutie A. Voor de begrenzing van de Westerbalje geldt de grens van de Eemsmonding. General Obligations The Parties to the present Convention undertake to give effect to the Rules and other Annexes constituting the International Regulations for Preventing Collisions at Sea,hereinafter referred to as “the Regulations” attached hereto.

  BEDDED AT HIS CONVENIENCE MARGARET MAYO PDF

Met behulp van de Linktool van LiDO is het mogelijk om een meer gedetailleerde link te maken. Artikel 3 Toon relaties in LiDO.

COLREG – :: voorheen

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland hebben overeenstemming bereikt over de volgende bepalingen: Bebakening Toon relaties in LiDO.

Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, Deze bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing indien de Regeringen na het verstrijken van de ambtstermijn geen overeenstemming kunnen bereiken over een nieuwe voorzitter of plaatsvervanger. Aan de zeezijde van deze lijn kan de visserij zonder schriftelijke toestemming worden uitgeoefend. Start van deze pagina Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud. Indien bij de werkzaamheden volgens artikel 4 de Bondsrepubliek Duitsland ten behoeve van het vaarwater naar Emden een oplossing verlangt, die verder gaat dan hetgeen voor het afwenden van nadelige gevolgen voor het vaarwater naar Emden noodzakelijk is, dient zij een bijdrage te leveren ter grootte van de daaruit voortvloeiende extra kosten.

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen. Particulieren die zodanige verzoeken doen worden, wat hun nationaliteit betreft, op gelijke wijze behandeld. The Organization shall convene a Conference of Contracting Parties for the purpose of revising this Convention or the Regulations or both a the request of not less than one-third of the Contracting Parties.

Artikel 14 Toon relaties in LiDO. Een zodanige beslissing laat eveneens lid 2 van artikel 33 onverlet indien zij betrekking heeft op hoofdstuk 5. Bij de ondertekening van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding zijn de gevolmachtigden van beide Partijen over de volgende bepalingen tot overeenstemming gekomen en hebben zij de volgende verklaringen afgelegd:.

Indien een der genoemde Verdragen wordt gewijzigd, is het gewijzigde Verdrag, zodra dit voor beide Verdragsluitende Partijen in werking is getreden, van toepassing. If adopted by a two-thirds majority of those present and voting in the Assembly, the amendment shall be communicated by the Secretary-General to all Contracting Parties for their acceptance. Toevoegen van wetstechnische informatie Exclusief wetstechnische informatie Inclusief wetstechnische informatie Sluit.

Artikel 38 Toon relaties in LiDO. Aanvarinng to the Regulations. Artikel 28 Toon relaties in LiDO. When the present Convention enters into force, the text shall be transmitted by the Secretary-General to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article of the Charter of the United Nations.

  BINATONE MD 750 PDF

Furthermore, no treaty relations will arise between the State of Kuwait and Israel. Indien iemand op heterdaad wordt betrapt zijn de met het toezicht belaste ambtenaren van beide Verdragsluitende Partijen, ook ter vervanging van de bevoegde ambtenaren van de andere Partij, gerechtigd de vereiste bescheiden te onderzoeken, de kentekenen van vaartuigen te identificeren en bewijsmiddelen veilig te stellen.

Any amendment to the Regulations proposed by a Contracting Party shall be considered in the Organization at the request of that Party.

Audit means a systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating zee objectively to determine the extent beoalingen which audit criteria are fulfilled. Artikel 5 Toon relaties in LiDO. Naar aankondigingen over uw buurt. Artikel 4 van het Verdrag blijft onverlet. Gedaan te ‘s-Gravenhage, 8 aprilin tweevoud, in de Nederlandse en de Duitse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

De audit van alle Verdragsluitende Partijen: Scheidsgerecht Toon relaties in LiDO. Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee,Londen, Invites Contracting Parties to the Convention to submit any objections they may have to the amendments not later than 1 Julywhereafter the amendments shall be deemed to have been accepted for entry into force as determined in the present resolution.

Every Contracting Party shall have responsibility for facilitating the conduct of the audit and implementation of a programme of actions to address the findings, based on the guidelines developed by the Organization. Duitse vaartuigen worden beschouwd zich te bevinden binnen het gebied der Bondsrepubliek, Nederlandse vaartuigen worden beschouwd zich te bevinden te het gebied van het Koninkrijk der Nederlanden.

The Government of Israel will, so far as concerns the substance of the matter, adopt towards the Government of the State of Kuwait an attitude of complete reciprocity. Artikel 33 Toon relaties in LiDO.

Saint Kitts en Nevis. Artikel 48 Toon relaties in LiDO. Artikel 29 Toon relaties in LiDO.