BHAKTAMAR STOTRA IN ENGLISH PDF

The author of Bhaktamar stotra, Acharya Shri Mantunga was a missionary monk as well as After this the meaning of stanza is given in English and Hindi. The Bhaktamar Stotra. English translation: Rajib K. Doogar and Jayendra P. Vora . Bhaktamar Stotra Lyrics In English With Meanings bhaktamar Stotra in English with Meanings.

Author: Nesho Doujind
Country: Singapore
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 22 August 2009
Pages: 379
PDF File Size: 18.98 Mb
ePub File Size: 14.16 Mb
ISBN: 750-9-60655-321-7
Downloads: 21257
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tetaur

Valgatturanga gajagarjita — bhimanada-majau balam balavatamapi bhupatinam! Kim sharvarishu shashinaahni vivasvata vayushmanmukhendu — daliteshu tamassu natha Nishmanna shalivanashalini jiva lokekaryam kiyajjaladharair — jalabhara namraih Strinam shatani shatasho janayanti putrannanya sutam tvadupamam janani prasuta Sarva disho dadhati bhani sahastrarashmimprachyeva dig janayati sphuradanshujalam Jainism Update 6 January at The brilliance of Thy Bhamandal bright Surpasses the most resplendent of light Eclipses numberless suns without their heat Is cool and soothing like moon lit sweet.

Drishtava bhavantamanimesha-vilokaniyamnanyatra toshamupayati janasya chakshuh Pitva payah shashikaradyuti dugdha sindhohksharam jalam jalanidherasitum ka ichchhet Sun suffers eclipse, clouds obscure its light It sets, disappears leaving darkness in the night Thou art not such a sun, Thy infallible light Illumines the universe and for obstacles, too bright.

Gambhirataravapurita — digvibhagas -trailokyaloka — shubhasangama bhutidakshah Saddharmarajajayaghoshana — ghoshakah san ,khe dundubhirdhvanati te yashasah pravadi Each door was chained and locked. The beauty of Thy face, O Lord, transcends that of moon Which sets, suffers, eclipse, disappears in the clouds soon Thou dispels delusion moon the darkness of night Thou illumines universe moon makes a planet bright.

Tvatsanstavena bhavasantati — sannibaddhampapam kshanat kshayamupaiti sharira bhajam Akranta — lokamalinilamasheshamashusuryanshubhinnamiva sharvaramandhakaram 7. Surrounded by spotless halo below the Ashoka tree Thy light focuses upward from Thy resplendent body free The scene is fascinating like might sun’s reflection Seen through dark clouds with rays in all direction. Alpashrutam shrutavatam parihasadhamtvad bhaktireva mukharikurute balanmam Yatkokilah kila madhau madhuram virautitachcharuchuta — kalikanikaraikahetu 6.

Astam tava stavanamastasamasta — doshamtvatsankathaapi jagatam duritani hanti Dure sahastrakiranah kurute prabhaivapadmakareshu jalajani vikashabhanji 9.

  BIOCARBURANT ET AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE PDF

Unnidrahema — navapankaja — punjakanti,paryullasannakhamayukha-shikhabhiramau Padau padani tava yatra jinendra! Thine attributes all three worlds transcend Like full moon rays filling earth’s atmosphere Because for their source on Thee depend Lord of Lords of all the worlds sphere.

Bhaktamar Stotra in Sanskrit & English

Wnglish astam tava stavanamastasamasta – dosham tvatsankathaapi jagatam duritani hanti dure sahastrakiranah kurute prabhaiva padmakareshu jalajani vikashabhanji 9 natyad -bhutam bhuvana-bhushana bhutanatha bhutaira gunair -bhuvi bhavantamabhishtuvantah tulya bhavanti bhavato nanu tena kim va bhutyashritam ya iha natmasamam karoti 10 drishtava bhavantamanimesha-vilokaniyam nanyatra toshamupayati janasya chakshuh pitva payah shashikaradyuti dugdha sindhoh ksharam jalam jalanidherasitum ka ichchhet 11 yaih shantaragaruchibhih paramanubhistavam nirmapitastribhuvanaika lalama-bhuta tavanta eva khalu teapyanavah prithivyam yatte samanamaparam na hi rupamasti 12 What to say of Thy attributes glorious Mere mention destroys sins notorious Just as lotus flowers bloom with delight When falls on them remote sun’s light.

Bhaktamara-pranata-maulimani-prabhana -mudyotakam stootra Samyak pranamya jina padayugam yugada-valambanam bhavajale patatam jananam 1.

Buddhastvameva vibudharchita buddhi bodhat ,tvam shankaroasi bhuvanatraya shankaratvat Dhataasi dhira! Yah sanstutah sakala-vangaya- tatva-bodha-d -ud bhuta- buddhipatubhih suralokanathaih Stotrairjagattritaya chitta-harairudaraihstoshye kilahamapi tam prathamam jinendram 2. Mattadvipendra — mrigaraja — davanalahisangrama — varidhi — mahodara-bandhanottham Tasyashu nashamupayati bhayam bhiyeva,yastavakam stavamimam matimanadhite With words select and expressions deep I give Thine supreme attributes a peep Just as Shruti others sang Thy praise It was Indra and other celestials craze.

My desire to praise Thee is insolence Using various expressions sheer ignorance No wise man would catch the reflection Of moon in water, a childish action. Chitram kimatra yadi te tridashanganabhir -nitam managapi mano na vikara — margam Kalpantakalamaruta chalitachalenakim mandaradrishikhiram chalitam kadachit Udyaddivakara mayukha — shikhapaviddham,tvat -kirtanat tama ivashu bhidamupaiti 42 Kuntagrabhinnagaja — shonitavarivahavegavatara — taranaturayodha — bhime Yuddhe jayam vijitadurjayajeyapakshas -tvatpada pankajavanashrayino labhante 43 Ambhaunidhau kshubhitabhishananakrachakra-pathina pithabhayadolbanavadavagnau Rangattaranga — shikharasthita — yanapatras -trasam vihaya bhavatahsmaranad vrajanti 44 Ud bhutabhishanajalodara — bharabhugnahshochyam dashamupagatashchyutajivitashah Tvatpadapankaja-rajoamritadigdhadeha,martya bhavanti makaradhvajatulyarupah 45 Apada — kanthamurushrrinkhala — veshtitanga,gadham brihannigadakotinighrishtajanghah Tvannamamantramanisham manujah smarantah,sadyah svayam vigata-bandhabhaya bhavanti 46 Mattadvipendra — mrigaraja — davanalahisangrama — varidhi — mahodara-bandhanottham Tasyashu nashamupayati bhayam bhiyeva,yastavakam stavamimam matimanadhite 47 Stotrastrajam tava jinendra!

  I MOVED YOUR CHEESE DEEPAK MALHOTRA PDF

With Thy grace, prayer I offer Pleasant soothing to people’s mind When water drops on lotus flower Shine, it imparts of pearls kind. This charming composition like rosary beautiful Containing expressions picked like flowers suitable Borne in one’s heart like garland round the neck Secures heavens and Moksha at Thy devotees back Like Mantunga the author of the composition This contains Lord Jinendra’s attributes exposition.

Chhatratrayam tava vibhati shashankakanta-muchchaih sthitam sthagita bhanukara — pratapam Muktaphala — prakarajala — vivriddhashobham,prakhyapayattrijagatah parameshvaratvam Tvamamananti munayah paramam pumansa-madityavarnamamalam tamasah parastat Tvameva samyagupalabhya jayanti mrityumnanyah shivah shivapadasya munindra!

Tubhyam namastribhuvanartiharaya natha tubhyam namah kshititalamalabhushanaya Tubhyam namastrijagatah parameshvaraya,tubhyam namo jina!

Accumulated sins of births disappear The prayer removes their traces No traces of any darkness appear When sun’s rays the night faces. O Lord Jinendra whenever Thine holy feet Fascinating like new golden lotus sweet Attractive with shining finger nails go The celestials create beautiful lotus below. Englisj varam hari-haradaya eva drishtadrishteshu yeshu hridayam tvayi toshameti Kim vikshitena bhavata bhuvi yena nanyahkashchinmano harati natha! The Acharya remained in meditation for three days and on the fourth morning composed this panegyric in bhaktaamr of Lord Adinath.

International Mahavir Jain Mission

So, it is said that by reciting this Stotra, a person gets free from the worldly bonds, attains salvation, and hence becomes immortal. Resplendent like sun spotless, the Being Supreme Unaffected by delusion saints hold you in high esteem They conquer death on Thy realization Being the only sure way of securing salvation.

Resplendent like sun spotless, the Being Supreme Unaffected by delusion saints hold you in high esteem They conquer death on Thy realization Being the only sure way of securing salvation. Every stanza has four parts.

Posted in Sex